× หน้าหลัก มีเดีย คอร์สเรียน บทความ สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
รถเข็นของฉัน
นโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการให้บริการ ติดต่อเรา

เงื่อนไขการให้บริการ

1. บทนำ

1.1 ขอต้อนรับสู่ Epizte (เอพพิซเต้) แพลตฟอร์มที่ดำเนินการโดย บริษัท เอพพิซเต้ จำกัด (Epizte Company Limited) เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “Epizte (เอพพิซเต้)”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) Epizte (เอพพิซเต้) ยึดมั่นต่อการเคารพสิทธิและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้บริการของผู้ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือ Epizte (เอพพิซเต้) ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) (เราเรียกแพลตฟอร์มและบริการที่เรามอบให้ดังที่ระบุไว้ในแพลตฟอร์มของเราโดยรวมว่า (“บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้แพลตฟอร์ม (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราตระหนักถึงความสำคัญของเงื่อนไขการใช้บริการที่เรามอบให้แก่คุณ และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลเงื่อนไขการใช้บริการอย่างเหมาะสม เงื่อนไขการใช้บริการนี้ (“เงื่อนไขการใช้บริการ” หรือ “เงื่อนไข”) ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราดำเนินการที่เรามอบให้แก่คุณและ/หรือ รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะใช้บริการกับเรา โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยละเอียด
1.2 ในการใช้บริการการลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมแพลตฟอร์ม และ/หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และคุณยินยอมปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ หากคุณไม่ยินยอมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงแพลตฟอร์ม หากเราเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการของเรา เราจะแจ้งให้คุณทราบซึ่งรวมถึงการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือเงื่อนไขการใช้บริการที่แก้ไขบนแพลตฟอร์ม เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในทุกเมื่อโดยภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับในการเข้าใช้บริการหรือแพลตฟอร์มรวมถึงการทำคำสั่งซื้อคอร์สเรียนหรือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องของคุณต่อไปภายหลังการแก้ไขนั้นถือว่าคุณรับทราบและยอมรับการแก้ไขของเงื่อนไขการใช้บริการนี้
1.3 เงื่อนไขนี้ใช้บังคับร่วมกับการบอกกล่าวข้อสัญญา ข้อตกลงให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการใช้บริการของเรา โดยเงื่อนไขนี้จะไม่ได้มีผลบังคับเหนือกว่าการบอกกล่าว หรือข้อสัญญาและข้อตกลงใดๆ เว้นแต่เราจะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
1.4 เงื่อนไขการใช้บริการนี้ใช้สำหรับทั้งผู้ใช้บริการของเรา เว้นแต่จะได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
สิทธิ์การใช้งานและบริการมีผลจนกว่าจะมีการยกเลิก สิทธิ์การใช้งานจะยกเลิกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการให้บริการ หรือเมื่อคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของเงื่อนไขการให้บริการนี้ ในกรณีดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องแจ้งแก่ Epizte (เอพพิซเต้) เพื่อให้การยกเลิกดังกล่าวมีผล

2. เงื่อนไขข้อกำหนดของบัญชีผู้ใช้บริการ
2.1 คุณตกลงที่จะไม่:
(1) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อ หรือแสดงเนื้อหาในลักษณะที่ผิดกฎหมาย เป็นภัย คุกคาม ขู่เข็ญ ล่วงละเมิด ทำให้ตื่นตกใจ ทำให้เป็นทุกข์ หลอกลวง ทำให้เสื่อมเสีย หยาบคาย ลามก หมิ่นประมาท ละเอียดอ่อนทางการเมือง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น น่ารังเกียจ เหยียดเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์
(2) อัปโหลด โพสต์ ส่งต่อหรือกระทำเนื้อหาใดๆ ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ผู้เยาว์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง หรือ ใช้บริการเพื่อทำอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดก็ตาม
(3) ละเมิดกฎหมายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออกและการนำเข้า สิทธิของบุคคลภายนอก หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัด ของเรา
(4) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาเพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือแสดงข้อมูลเท็จเกี่ยวกับความเชื่อมโยงกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด
(5) ปลอมแปลงส่วนหัวหรือปรับเปลี่ยนรหัสประจำตัวประชาชนเพื่อปิดบังแหล่งกำหนดของเนื้อหาที่ส่งต่อผ่านบริการ
(6) ใช้บริการหรืออัปโหลดเนื้อหาในลักษณะที่ไม่เหมาะสม เป็นการฉ้อกล ผิดจรรยาบรรณ ไม่เป็นความจริง ชี้นำไปในทางที่ผิดหรือเป็นการหลอกลวง
(7) ใช้บริการเพื่อประโยชน์ของบุคคลภายนอกหรือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตตามสิทธิ์การใช้งานที่ให้ไว้ในที่นี้
(8) เปิดใช้หรือมีบัญชีผู้ใช้หลายบัญชีเพื่อกระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อกำหนดหรือวัตถุประสงค์ของข้อกำหนดเงื่อนไขการให้บริการนี้
(9) เข้าถึงแพลตฟอร์มของ Epizte (เอพพิซเต้) เปิดบัญชีผู้ใช้หรือเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยใช้ ฮาร์ดแวร์ ชุดคำสั่ง หรือโปรแกรมที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ โปรแกรมเลียนแบบ (emulator) โปรแกรมจำลอง (simulator) บอท (bot) หรือซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์อื่นใด
(10) ปรับเปลี่ยนราคาของคอร์สเรียนหรือแทรกแซงบัญชีรายชื่อของผู้ใช้รายอื่น
(11) ดำเนินการใดๆ ที่อาจบ่อนทำลายระบบให้ข้อคิดเห็นหรือระบบการให้คะแนน
(12) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่คุณไม่มีสิทธิ์ทำให้ใช้งานได้ภายใต้กฎหมายหรือภายใต้ความสัมพันธ์ตามสัญญาหรือการมอบอำนาจ (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และข้อมูลลับที่ได้ทราบหรือถูกเปิดเผยจากความสัมพันธ์ในการจ้างงานหรือภายใต้ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล) ใช้งานได้
(13) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้วัสดุอื่นๆ ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ หนอน ม้าโทรจัน หรือรหัสคอมพิวเตอร์ รูทีน ไฟล์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อแทรกแซงทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อ ปรับเปลี่ยน ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดฟังก์ชั่นการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ใดๆ หรือข้อมูลหรืออุปกรณ์โทรคมนาคม ใช้งานได้
(14) อัปโหลด อีเมล โพสต์ ส่งต่อ หรือทำให้เนื้อหาที่ละเมิด ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ของบุคคลอื่น
(15) แทรกแซง ปรับเปลี่ยน หรือขัดขวางบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการหรือการใช้งานของผู้ใช้คนอื่นและการเพลิดเพลินกับบริการ หรือฝ่าฝืนข้อกำหนด กระบวนการ นโยบาย หรือข้อบังคับของเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม
(16) ดำเนินการหรือเข้าร่วมในการกระทำที่อาจส่งผลเสียหายทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ปิดใช้งาน สร้างภาระหนัก หรือทำให้บริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการมีข้อบกพร่อง
(17) ใช้บริการเพื่อเจตนาหรือไม่เจตนาฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบาย หรือข้อบังคับของท้องถิ่น ของรัฐ ประเทศ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง กฎหมายและข้อกำหนด (ไม่ว่ามีอำนาจทางกฎหมายของไม่) เกี่ยวกับการป้องกันการฟอกเงินหรือการต่อต้านการก่อการร้าย
(18) ละเมิดสิทธิต่างๆ ของ Epizte (เอพพิซเต้) ซึ่งรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการลวงในเรื่องนั้นๆ 
(19) ใช้บริการเพื่อฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือ “ติดตาม” หรือก่อกวนผู้อื่น
(20) ใช้บริการเพื่อเก็บรวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้คนอื่นที่เกี่ยวกับการกระทำและกิจกรรมต้องห้ามที่ระบุไว้ด้านบน
(21) ลงรายการที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญหาของบุคคลภายนอกหรือ ใช้บริการในลักษณะที่จะละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือ
(22) สั่ง หรือ สนับสนุนให้ผู้ใช้ทำธุรกรรมนอกแพลตฟอร์ม
2.2 คุณเข้าใจว่าเนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าโพสต์ต่อสาธารณะหรือส่งต่อแบบเป็นส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า คุณ (ไม่ใช่ Epizte) ที่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัปโหลด โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้ทางแพตลฟอร์มแต่เพียงผู้เดียว Epizte (เอพพิซเต้) จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าในการใช้แพลตฟอร์ม คุณอาจพบเจอกับเนื้อหาที่อาจถือได้ว่าสร้างความขุ่นเคืองใจ ลามกอนาจารหรือน่ารังเกียจ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Epizte (เอพพิซเต้) จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดต่อเนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นเนื้อหา หรือการสูญเสียหรือความเสียหายชนิดใดก็ตามที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้ หรือการพึ่งพาเนื้อหาที่โพสต์ อีเมล ส่งต่อ หรือทำให้ใช้งานได้
2.3 คุณรับทราบว่า Epizte (เอพพิซเต้) อาจหรืออาจไม่คัดกรองเนื้อหาล่วงหน้า แต่ Epizte (เอพพิซเต้) และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Epizte (เอพพิซเต้) จะมีสิทธิ (แต่ไม่ใช่ข้อผูกพัน) ตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของตนในการคัดกรองล่วงหน้า ปฏิเสธ ลบหรือย้ายเนื้อหาใดๆ ที่ใช้งานได้บนไซต์ โดยไม่มีความรับผิดใดๆต่อคุณ โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้า Epizte (เอพพิซเต้) และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Epizte (เอพพิซเต้) มีสิทธิที่จะลบเนื้อหา (1) ที่ละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ หรือนโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดของ Epizte (เอพพิซเต้) รวมทั้งข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายใดๆ ของ Epizte (เอพพิซเต้) (2) ถ้าเราได้รับคำร้องเรียนจากผู้ใช้คนอื่น (3) ถ้าเราได้รับแจ้งหรือได้รับการกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือคำสั่งทางกฎหมายหรือคำร้องให้ลบออก หรือ (4) ถ้าเนื้อหาดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือน่ารังเกียจ เรายังอาจปิดกั้นการส่งการสื่อสาร (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอัปเดตสถานะ การโพสต์ ข้อความ และ/หรือการสนทนา) ไปยังหรือจากบริการ อันเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเราที่จะปกป้องบริการหรือผู้ใช้ของเรา หรือบังคับใช้บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงว่าคุณจะต้องประเมิน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการใช้เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือประโยชน์ของเนื้อหาดังกล่าว เกี่ยวกับเรื่องนี้ คุณรับทราบว่าคุณไม่ได้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่สามารถพึ่งพาเนื้อหาที่ Epizte (เอพพิซเต้) สร้างขึ้น หรือส่งมายัง Epizte (เอพพิซเต้) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลในกระดานสนทนาของ Epizte (เอพพิซเต้) และในส่วนอื่นๆ ทั้งหมดของไซต์
2.4 คุณรับทราบ ยินยอม และตกลงว่า Epizte (เอพพิซเต้) อาจเข้าถึง รักษา และเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและเนื้อหาของคุณต่อหน่วยงานทางกฎหมายหรือผู้มีอำนาจภายในรัฐ เจ้าของสิทธิที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สามอื่นๆ หากกฎหมายกำหนดไว้เช่นนั้น หรือตามคำสั่งศาลหรือโดยหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานทางกฎหมายที่มีเขตอำนาจเหนือ Epizte (เอพพิซเต้) หรือโดยการเชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึงเพื่อรักษาหรือเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นตามสมควรเพื่อ: (ก) ปฏิบัติตามขั้นตอนทางกฎหมาย (ข) บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการนี้หรือ นโยบายสิ่งของต้องห้ามและสิ่งของที่ถูกจำกัดของ Epizte (เอพพิซเต้) รวมทั้งข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายใดๆ ของ Epizte (เอพพิซเต้) (ค) ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องที่ว่าเนื้อหาใดละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (ง) ตอบสนองต่อคำขอการบริการลูกค้าของคุณ หรือ (จ) ปกป้องสิทธิ ทรัพย์สินหรือความปลอดภัยส่วนบุคคลของ Epizte (เอพพิซเต้) ผู้ใช้และ/หรือประชาชนทั่วไป

3. การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการของเรา
3.1 การละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ รวมถึงข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายใดๆ ของ Epizte (เอพพิซเต้) อาจส่งผลให้มีการดำเนินการหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือทั้งหมดต่อไปนี้
- บัญชีรายชื่อถูกลบ
- บัญชีถูกระงับและยกเลิกในเวลาต่อมา
- ถูกดำเนินคดีอาญา
- ถูกดำเนินคดีทางแพ่ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องค่าเสียหายและ/หรือวิธีการชั่วคราว ก่อนพิพากษาหรือคำสั่งห้ามของศาล
3.2 หากคุณเชื่อว่าผู้ใช้บนไซต์ของเราละเมิดเงื่อนไขการให้บริการนี้ โปรดติดต่อ support@epizte.com

4. การรายงานการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
Epizte (เอพพิซเต้) เคารพสิทธิ์ของทรัพย์สินทางปัญญา โดยเจ้าของของลิขสิทธิ์ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการ/ผู้สอนไม่มีสิทธิ์คัดลอก แก้ไข อัปโหลด ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ ฯลฯ ทั้งเนื้อหา ซอฟต์แวร์ รหัสการใช้งานของ Epizte ฯลฯ ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของ Epizte และยังคงเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทเอพพิซเต้จำกัด
การดาวน์โหลดการบริการจะใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้นและไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ก็ตามกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือไม่ได้ชำระค่าบริการกับ Epizte
ไม่อนุญาตให้โปรแกรมอัตโนมัติหรือบอท ฯลฯ ใช้งานแพลตฟอร์มใด ๆ ก็ตามของ Epizte ห้ามใช้อุปกรณ์อัตโนมัติดึงข้อมูล ฯลฯ ของ บริษัทเอพพิซเต้จำกัด
4.1 ตามที่ระบุไว้ข้างต้น Epizte (เอพพิซเต้) ไม่อนุญาตให้มีการลงคอร์สเรียนที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่นหรือเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ (“เจ้าของIPR”)
4.2 ยกเว้นในกรณีที่ระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น ผู้ใช้เป็นปัจเจกบุคคลหรือธุรกิจที่เป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับ Epizte (เอพพิซเต้) ไม่ว่าในทางใด Epizte (เอพพิซเต้) มิใช่ตัวแทนหรือผู้แทนของผู้ใช้และมิได้ครอบครองและ/หรือเป็นเจ้าของสินค้าใดๆ ที่ลงรายการไว้บนแพลตฟอร์ม
4.3 หากคุณเป็นเจ้าของ IPR หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของ IPR (“ตัวแทน IPR”) และคุณเชื่อว่าสิทธิของคุณหรือสิทธิตัวการของคุณได้ถูกละเมิด โปรดแจ้งให้เราทราบที่ support@epizte.com และส่งเอกสารให้แก่เราเพื่อสนับสนุนการเรียกร้องสิทธิของคุณ โปรดให้เวลาเราประมวลข้อมูลที่ได้จัดส่งมาให้เราและ Epizte (เอพพิซเต้) จะตอบข้อร้องเรียนของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถดำเนินการได้
4.4 นอกจากกรณีที่มีการละเมิดสิทธิสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาตามที่ระบุข้างต้น Epizte (เอพพิซเต้) ไม่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือหรือดำเนินการใดๆ ในการบังคับใช้ข้อตกลง
4.5 ผู้สอนแต่ละรายตกลงที่จะไม่ให้ Epizte (เอพพิซเต้) รับผิดชอบจากข้อเรียกร้องทั้งหมด จากการกระทำจากความเสียหายและการตัดสินในการนำเนื้อหาหรือรายการคอร์สเรียนใด ๆ ออก อันเกิดจากการเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ


5. การสั่งซื้อและการชำระเงิน
5.1 Epizte (เอพพิซเต้) สนับสนุนวิธีการชำระเงินต่อไปนี้
(1) บัตรเครดิต
การชำระผ่านบัตรเครดิตจะดำเนินการผ่านช่องทางการชำระเงินของบุคคลภายนอก และชนิดของบัตรเครดิตที่ช่องทางการชำระเงินเหล่านี้ยอมรับอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจตามกฎหมายที่คุณอยู่
(2) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
คุณจะได้รับบริการนี้จาก Epizte (เอพพิซเต้) ตามเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่ True Money Wallet หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้กำหนด หากคุณได้ลงทะเบียนหรือเปิดใช้บัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และใช้บริการของ Epizte (เอพพิซเต้) ให้ถือว่าคุณได้ยอมรับเงื่อนไข ข้อกำหนดและนโยบายการใช้บริการที่ True Money Wallet หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้แล้ว และคุณยินยอมให้ Epizte (เอพพิซเต้) ทำการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ในความดูแลของ Epizte (เอพพิซเต้) ให้แก่ True Money Wallet หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการเปิดใช้หรือลงทะเบียนบัญชีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การจัดการ ดำเนินการ บริหาร และให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดให้แก่คุณ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่เกี่ยวข้องและที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการดังกล่าว
5.2 ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนวิธีการชำระเงินที่ต้องการได้ต่อเมื่อเปลี่ยนก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
5.3 Epizte (เอพพิซเต้)ไม่รับผิดชอบและจะไม่ยอมรับผิดใดๆ ต่อความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ผู้ซื้ออันเกิดจากข้อมูลการจัดส่งและ/หรือข้อมูลการชำระเงินที่ผู้ซื้อป้อนไว้ หรือการที่ผู้ซื้อโอนเงินค่าชำระสินค้าที่ซื้อไม่ถูกต้อง เราสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบว่าผู้ซื้อได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสมให้ใช้วิธีการชำระเงินบางอย่าง และอาจระงับธุรกรรมไว้จนกว่าจะได้ยืนยันการอนุญาตนั้นแล้ว หรือยกเลิกธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกรณีไม่มีการยืนยันดังกล่าว
5.4 ในกรณีที่ Epizte (เอพพิซเต้) สามารถชำระเงินแก่ผู้สอนโอนเงินผ่านธนาคารเท่านั้นผู้สอนจำเป็นต้องให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของตนแก่ Epizte (เอพพิซเต้) เพื่อรับการชำระเงิน กล่าวคือ จากการขายคอร์สเรียน

6. การยกเลิก และการคืนเงิน
ผู้ซื้อสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก่อนที่จะชำระเงินค่าคอร์สเรียนของผู้ซื้อเท่านั้น ผู้ซื้อควรตรวจสอบข้อมูลถี่ถ้วนก่อนการชำระเงิน

7. ค่าธรรมเนียม
Epizte (เอพพิซเต้)ใช้รูปแบบการจ่ายค่าธรรมเนียมต่อคอร์สเรียนโดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการการผู้ใช้ตามราคาคอร์สเรียนที่กำหนด ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดเต็มจำนวนเพื่อเข้าถึงบริการของคอร์สเรียน ซึ่งค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นค่าธรรมเนียมที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และ Epizte (เอพพิซเต้) จะไม่รับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการเกี่ยวกับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าบริการของผู้ใช้บริการ
Epizte (เอพพิซเต้) ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมและอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ ที่จะถูกจัดเก็บ ภายหลังจากได้มีการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมแล้ว หากคุณยังคงใช้บริการนี้ต่อไป จะถือว่าคุณได้ยอมรับการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมดังกล่าวทันที

8. ความคิดเห็น
8.1 Epizte (เอพพิซเต้) ยินดีรับฟังทุกความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งจะช่วยให้ Epizte (เอพพิซเต้) ปรับปรุงคุณภาพของบริการที่มอบให้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งความคิดเห็นด้านล่าง
(1) สามารถส่งความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรทางอีเมลมายัง หรือใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นในแอป
(2) ไม่รับความคิดเห็นที่ไม่ระบุชื่อผู้ร้องเรียน
(3) ผู้สอนที่ได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นควรได้รับแจ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และได้รับโอกาสให้ทำเรื่องชี้แจง
(4) ไม่รับความคิดเห็นที่คลุมเครือและทำให้เสื่อมเสีย

9. การปฏิเสธความรับผิดชอบ
9.1 บริการนี้จัดไว้ให้ “ตามสภาพจริง” โดยไม่มีการรับประกัน การอ้างสิทธิ์ หรือการรับรองโดย Epizte (เอพพิซเต้) ไม่ว่าในลักษณะใด ทั้งแบบชัดแจ้ง โดยนัย หรือแบบบังคับ อันเกี่ยวเนื่องกับบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันคุณภาพ การดำเนินงาน การไม่ละเมิดสิทธิ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ รวมทั้งไม่มีการรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อ การดำเนินงาน โดยไม่เป็นการจำกัดสิ่งที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ Epizte (เอพพิซเต้) ไม่รับประกันว่า บริการ แพลตฟอร์มนี้ หรือการทำงานในแพลตฟอร์มนี้จะพร้อมใช้งานได้ เข้าถึงได้ ไม่หยุดชะงัก ทันต่อเวลา ปลอดภัย ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปราศจากข้อผิดพลาด ว่าข้อบกพร่อง หากมี จะได้รับการแก้ไข และ/หรือเซิร์ฟเวอร์ของแพลตฟอร์มจะใช้งานได้โดยปราศจากไวรัส นาฬิกา ระบบตั้งเวลา ตัวนับ หนอน ล็อคซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สอดแนม ม้าโทรจัน เราติ้ง ประตูกับดัก ระเบิดเวลา หรือรหัส คำสั่ง โปรแกรม หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นใด
9.2 คุณรับทราบว่าความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการดำเนินงานของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการ ตกเป็นของคุณจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้
9.3 Epizte (เอพพิซเต้) ไม่ได้ควบคุมและ จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ: (ก) ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์ การมีอยู่ คุณภาพ ความปลอดภัยหรือความชอบด้วยกฎหมายของสินค้าที่วางจำหน่ายผ่านทางบริการ หรือ (ข) ความสามารถของผู้ขายในการขายสินค้าหรือของผู้ซื้อในการชำระค่าสินค้า หากมีข้อพิพาทที่เกี่ยวกับผู้ใช้ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป ผู้ใช้ดังกล่าวตกลงที่จะยุติข้อพิพาทระหว่างกันโดยตรง และจนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้

10. ความรับผิดชอบของผู้สอน
ผู้สอนตกลงและเข้าใจการรับรองและการรับประกันข้อกำหนดดังต่อไป:
10.1 ผู้สอนควรจัดการและตรวจสอบอย่างเหมาะสมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาและรายละเอียดคอร์สเรียน และอื่นๆ ไม่โพสต์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด
10.2 เนื้อหา ภาพ หรือวิดีโอใด ๆ ที่ผู้สอนอัปโหลดบนแพลตฟอร์ของ Epizte (เอพพิซเต้) จะต้องเป็นเนื้อหา ภาพ หรือวิดีโอของผู้สอนเองและ หรือไม่ได้เป็นเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม
10.3 ไม่ โพสต์ อัปโหลด แชร์เนื้อหาหลักสูตรของตนไปยังแพลตฟอร์มอื่นใดนอกจากบนแพลตฟอร์มของ Epizte (เอพพิซเต้)
10.4 ราคาคอร์สเรียนที่จะขายกำหนดโดยผู้สอนตามดุลยพินิจของผู้สอนเอง จำนวนเงินทั้งหมดที่จะเรียกเก็บกับผู้ซื้อจะรวมค่าใช้จ่ายอื่่น ๆ
10.5 ตกลงที่จะใช้ภาษา ถ้อยคำที่เหมาะสมและไม่กระทำการในลักษณะที่ไม่เหมาะสม
10.6 ไม่เผยแพร่ข้อมูล หรือสอนหลักสูตร ที่มีผลกระทบกับศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ การเมือง และสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย
10.7 ยินยอมให้เป็นดุลพินิจของ Epizte (เอพพิซเต้) ที่จะลบเนื้อหาใด ๆ ก็ตามที่ เราพิจจารณาว่าไม่เหมาะสมหรือการกระทำที่ทำให้เข้าใจผิด ฯลฯ
10.8 ตกลงที่จะประพฤติตนอย่างมืออาชีพและปฏิบัติตามกฎของ Epizte (เอพพิซเต้)
10.9 ผู้สอนเคารพการตัดสินใจของ Epizte (เอพพิซเต้) ในรูปแบบการกำหนดราคาคอร์สเรียน และเข้าใจเป็นอย่างดี Epizte (เอพพิซเต้) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกำหนดราคาตามดุลพินิจของ Epizte (เอพพิซเต้)
10.10 หากผู้สอนต้องการให้ Epizte (เอพพิซเต้) ลบคอร์สเรียนใดๆ ออกจากระบบของเราและเราจะยังคงมีสิทธิ์ใช้เนื้อหานั้นและมอบให้กับผู้ใช้บริการที่ชำระคอร์สเรียนนั้นของผู้สอนก่อนหน้าแล้ว
10.11 ผู้ใช้บริการอาจทบทวน ให้คะแนน และโพสต์ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรของผู้สอนได้ 
10.12 ผู้สอนมีความเข้าใจดีว่า Epizte (เอพพิซเต้) จะไม่รับผิดชอบต่อคำวิจารณ์ การให้คะแนน และความคิดเห็นใดๆ ของผู้ใช้บริการ
10.13 สงวนสิทธิ์ผู้สอนในการสอนที่เกี่ยวกับการนัดเดต, หาคู่, หรือการมีเพศสัมพันธุ์ ใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
10.14 หากผู้สอนใช้บริการถ่ายทำคอร์สเรียนจาก Epizte (เอพพิซเต้) หากผู้สอนต้องการลบหรือถอนคอร์สเรียนออกจากระบบผู้สอนต้องได้รับความยินยอมจาก Epizte (เอพพิซเต้) เท่านั้น
10.15 ผู้สอนยินยอมให้ Epizte (เอพพิซเต้) ใช้ชื่อผู้สอน รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดของคอร์สเรียนในการเผยแพร่ และในการทำการตลาด
10.15 ผู้สอนตกลงยอมรับข้อผิดพลาดทั้งหมด หาก Epizte (เอพพิซเต้) ไม่อนุมัติหลักสูตรของผู้สอนที่ไม่เป็นไม่ตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้น และผู้สอนไม่มีสิทธิ์ในการเรียนร้องค่างเสียหายใดๆ
10.16 ผู้สอนรับทราบและตกลงว่าหากผู้ขายละเมิดนโยบายใดๆ ของ Epizte (เอพพิซเต้) จะส่งผลให้มีการดำเนินการต่างๆ ดังที่ระบุไว้ข้างต้น

11. ข้อยกเว้นและข้อจำกัดการรับผิด
11.1 จนถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตไว้ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม Epizte (เอพพิซเต้) จะไม่รับผิดไม่ว่าตามสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความประมาทเลินเล่อ (ไม่ว่าในเชิงรุก เชิงรับ หรือถูกใส่ความ) ความรับผิดของบริการ/คอร์สเรียน ความรับผิดโดยสิ้นเชิงหรือทฤษฎีอื่น) หรือประเด็นฟ้องอื่นตามกฎหมาย ตามความเที่ยงธรรม ตามบทกฎหมาย หรืออื่นใด ต่อ:
11.1.1 (ก) การสูญเสียการใช้งาน (ข) การสูญเสียกำไร (ค) การสูญเสียรายได้ (ง) การสูญเสียข้อมูล (จ) การสูญเสียค่าความนิยม หรือ (ฉ) การล้มเหลวในการรับรู้เงินออมที่คาดการณ์ไว้ ในแต่ละกรณีทั้งในทางตรงและทางอ้อม
11.1.2 ความเสียหายทางอ้อม โดยบังเอิญ พิเศษ หรือที่เป็นผลตามมาที่เกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ไซต์นี้หรือบริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายอันเกิดจากสิ่งดังกล่าว แม้ว่า Epizte (เอพพิซเต้) จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวแล้วก็ตาม
11.2 คุณรับทราบและตกลงว่าสิทธิเพียงอย่างเดียวที่คุณมีเกี่ยวกับปัญหาหรือความไม่พึงพอใจใดๆ ในบริการคือการขอให้ยกเลิกบัญชีของคุณ และ/หรือหยุดใช้งานบริการ

12. การรับรองและการรับประกันของคุณ
คุณรับรองและรับประกันว่า:
(ก) คุณบรรลุนิติภาวะ (และในกรณีของผู้เยาว์ ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) มีสิทธิและความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาเงื่อนไขการให้บริการนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และ
(ข) คุณจะใช้บริการเพื่อจุดประสงค์ที่ถูกกฎหมายและตามเงื่อนไขการให้บริการนี้ และกฎหมาย กฎระเบียบ ประมวลกฎหมาย คำสั่ง แนวทางปฏิบัติ นโยบายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

13. การกระทำอันเป็นการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ต้องสงสัย
โดยใช้ดุลยพินิจของ Epizte (เอพพิซเต้) แต่เพียงผู้เดียว หาก Epizte (เอพพิซเต้) มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย เราอาจจะดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่อปกป้อง Epizte (เอพพิซเต้) ผู้ใช้บริการหรือผู้สอนคนอื่นๆ มาตรการที่เราอาจจะดำเนินการได้แก่
(1) เราอาจจะปิด ระงับหรือจำกัดการเข้าถึงบัญชีของคุณหรือการให้บริการ และ/หรือระงับการทำธุกรรมใดๆ
(2) เราอาจจะระงับสิทธิการเข้าใช้บริการของคุณ
(3) เราอาจปฏิเสธการให้บริการแก่คุณทันทีหรือในอนาคต
(4) เราอาจจะถือครองเงินของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดต่อ Epizte (เอพพิซเต้) หรือบุคคลภายนอก หรือกรณีที่เรามีความเชื่อมั่นว่าคุณได้กระทำการหรือทำธุรกรรมใดๆ ที่อาจเป็นการฉ้อโกงหรือเป็นที่ต้องสงสัย
เพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความในข้อนี้

14. การชดใช้ค่าเสียหาย
14.1 คุณตกลงที่จะชดใช้ ปกป้องและทำให้ Epizte (เอพพิซเต้) ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน หรือหุ้นส่วนอื่น และพนักงาน (เรียกรวมว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้”) พ้นจากการเรียกร้องสิทธิ การดำเนินการ การดำเนินคดี และการฟ้องร้องคดี รวมถึงหนี้สิน ความเสียหาย การชำระหนี้ บทลงโทษ ค่าปรับ ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อพิพาทอื่นๆ) ที่เกิดแก่ฝ่ายที่ได้รับการชดใช้ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (ก) ธุรกรรมใดๆ ที่ทำขึ้นบนไซต์ หรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดังกล่าว (ข) การโฮสต์ การดำเนินงาน การจัดการและ/หรือการดูแลระบบบริการ โดยหรือในนามของ Epizte (เอพพิซเต้) (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่อ้างถึงในที่นี่ (ง) การใช้หรือใช้บริการในทางที่ผิด หรือ (จ) การละเมิดกฎหมายหรือสิทธิใดๆ ของบุคคลภายนอก

15. บทบัญญัติทั่วไป
15.1 Epizte (เอพพิซเต้) สงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้
15.2 Epizte (เอพพิซเต้) อาจแก้ไขเงื่อนไขการให้บริการนี้ได้ตลอดเวลาโดยโพสต์เงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขบนไซต์นี้ การใช้งานไซต์นี้ต่อไปของคุณหลังการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะถือว่าคุณยอมรับเงื่อนไขการให้บริการฉบับแก้ไขนั้นแล้ว
15.3 คุณต้องไม่มอบหมาย ให้สิทธิ์การใช้งานต่อ หรือโอนสิทธิที่มอบให้แก่คุณในที่นี้หรือทำสัญญาช่วงข้อผูกพันใดๆ ของคุณ
15.4 ความล้มเหลวของ Epizte (เอพพิซเต้) ไม่ว่าเวลาใด ที่จะบังคับใช้บทบัญญัติใดของเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลไม่ว่าในทางใดต่อสิทธิของตนในภายหลังที่จะบังคับใช้บทบัญญัติดังกล่าว เว้นแต่มีการสละสิทธิ์ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
15.5 เงื่อนไขการให้บริการนี้มีไว้เพื่อคุณและประโยชน์ของเราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด
15.6 เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการให้บริการนี้และข้อตกลงรวมถึงนโยบายใดๆ ที่รวมอยู่ในหรืออ้างถึงในเงื่อนไขการให้บริการนี้ ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ และความเข้าใจของคู่สัญญาอันเกี่ยวกับบริการและไซต์ และใช้แทนที่ข้อตกลงหรือความเข้าใจก่อนหน้านี้ระหว่างคู่สัญญาซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว ดังนั้นคู่สัญญาจึงยกเว้นเงื่อนไขโดยนัยทั้งหมดตามข้อเท็จจริง ในการเข้าทำข้อตกลงที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้นั้น คู่สัญญาไม่ได้พึ่งพาถ้อยแถลง การรับรอง การรับประกัน ความเข้าใจ ภาระหน้าที่ คำสัญญา หรือคำมั่นจากบุคคลใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในเงื่อนไขการให้บริการนี้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายสละการเรียกร้องที่เพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไข สิทธิและการเยียวยาทั้งหมด ซึ่งแต่สำหรับส่วนนี้ ตนอาจมีอันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งใดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ เงื่อนไขการให้บริการนี้ไม่อาจโต้แย้ง อธิบาย หรือเสริมด้วยหลักฐานข้อตกลงก่อนหน้า ข้อตกลงปากเปล่าซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สอดคล้องกันใดๆ
15.7 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย บทกฎหมาย ข้อบังคับและประมวลกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงพระราชบัญญัติการติดสินบนของสหราชอาณาจักร รวมทั้งยืนยันว่าคุณได้และจะกำหนดนโยบายและระเบียบทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังที่ว่านี้
15.8 หากมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขการให้บริการนี้ หรือมีปัญหาที่เกิดจากเงื่อนไขการให้บริการนี้หรือบนแพลตฟอร์ม โปรดติดต่อเราที่: support@epizte.com


ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2565